మళ్ళీ వస్తారా?

25-11sun35.jpg

తరవాత
నీడతోనే మాటలు.
కలలూ కలవరింతలూ జ్నాపకాలూ
పలవరింతలూ
యెప్పుడూ
వొకే వొక్క వైపు పర్చుకునే చూపు
చివరి అంధత్వాన్ని నిలదీసే వెల్తురు తలుపు
మృత్యువు. (మరింత…)

Published in: on ఫిబ్రవరి 16, 2008 at 9:36 సా.  వ్యాఖ్యానించండి